Avís legal i condicions generals

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE L’INSTITUT GORDON D’EDUCACIÓ MUSICAL.

Parts

Les presents condicions generals de contractació regiran la contractació entre consumidors i usuaris (en endavant, els “Alumnes” o, a títol individual, el “Alumne”) i IGEME (Institut Gordon d’Educació Musical Espanya), associació amb domicili social situat al carrer Arturo Soria 348, 9ºG, amb CIF G87513453.

Objecte

L’objecte del contracte és el subministrament als Alumnes de formació a través de la impartició de cursos i / o l’organització d’activitats, presencialment, així com el subministrament del material didàctic necessari per al curs i / o activitat contractada.

Procediment de contractació i matriculació

Els serveis de formació dalt indicats són contractats a través del lloc web www.igeme.com (en endavant, el “Lloc Web”) propietat de IGEME amb domicili social al carrer Arturo Soria 348, 9ºG, amb C.I.F. G87513453.La contractació del curs i / o activitat quedarà perfeccionada una vegada hagi quedat confirmada la recepció de la totalitat del primer import reclamat durant el procés de matriculació per, segons correspongui, IGEME.Per a qualsevol incidència en la matriculació en cursos a través de la Botiga Virtual, el client s’haurà de posar en contacte amb IGEME a través dels números de telèfons (+34) 644 41 54 52 / (+34) 91 553 55 02 o de la adreça de correu electrònic info@igeme.es.

Oferta de cursos i / o activitats

L’oferta de cursos i / o activitats mostrades en el Lloc Web reflecteix la totalitat dels serveis oferts per IGEME als Alumnes en els seus respectius territoris i és actualitzada amb regularitat.En el cas que totes les places d’un curs i / o activitat hagin quedat cobertes o el curs i / o activitat experimenti qualsevol tipus de contratemps que impedeixi el seu inici en les dates previstes, es procedirà a comunicar als Alumnes afectats tals circumstàncies i se’ls facilitarà les següents possibilitats perquè escullin la que estimin convenient:a) La devolució, mitjançant transferència bancària, de la totalitat de les quantitats abonades per a la participació en aquest curs i / o activitat.b) La seva inscripció en la llista d’espera per si es produïssin vacants en el curs i / o activitat. Si aquesta vacant no es produís, es procediria a la devolució, mitjançant transferència bancària, de la totalitat de les quantitats abonades per a la participació en aquest curs i / o activitat.

c) La seva inscripció preferent en la propera edició d’aquest curs i / o activitat.d) En cas d’anul·lació per part de l’alumne no es faran devolucions d’imports excepte en cas de malaltia degudament justificada, en aquest cas se li farà un bon sense caducitat per utilitzar en els nostres plans formatius.Les imatges publicades en el lloc web són meres representacions de conceptes o imatges comunament associats a la matèria dels cursos i / o activitats promocionats. Per això, les esmentades imatges no incorporen cap obligació als contractes celebrats entre els Alumnes i IGEME.

IGEME no es fa responsable en cap cas de despeses de transport o allotjament que les persones inscrites, en casos de suspensió d’una activitat, per no arribar al mínim d’alumnes necessari o per malaltia del ponent o per qualsevol altra causa de força major.

Preu dels cursos i / o activitats i modalitats de pagament

El preu reflectit en el Lloc Web per a cada curs i / o activitat conté tots els conceptes associats al mateix inclòs el I.V.A. per als serveis prestats per IGEME.Els Alumnes seran informats durant el procés de matrícula en el Lloc Web i, en qualsevol cas, abans de contractar el curs i / o activitat de:- el preu total de la matrícula, així com- de qualsevol altre concepte que li correspongui abonar durant el procés de matrícula, o en un moment posterior a aquest, amb motiu del curs i / o activitat contractada.Les modalitats de pagament acceptades en el Lloc Web són les següents:- Pagament online amb targeta de crèdit / dèbit a través de la passarel·la de pagament.- Pagament per PayPal (segons la localització geogràfica, es pot sol·licitar a l’Alumne crear un compte en aquest mitjà de pagament). Tot cost afegit, serà assumit pel Alumne.- Transferència i ingrés bancari.Atenent a la sensibilitat de les dades necessàries per a les transaccions dalt indicades, el lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests fins, el Alumne accepta que IGEME., Segons correspongui, obtingui dades per a la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Emissió de certificat d’aprofitament

Els Alumnes que finalitzen els cursos i / o activitats complint amb els requisits prèviament establerts en el corresponent programa obtindran un certificat d’aprofitament d’aquest curs i / o activitat que detallarà, com a mínim, el nombre d’hores de formació realitzades.Els certificats aprofitament seran lliurats personalment en acabar el cicle formatiu o en cas necessari seran enviats a l’adreça de correu postal que el Alumne hagi indicat en la formalització de la seva matrícula i registre o la que designi posteriorment a aquest efecte.

Dret de desistiment

Els Alumnes disposaran d’un termini de 14 dies naturals a comptar de la data de perfeccionament de la contractació del curs i / o activitat per exercir el seu dret de desistiment sense precisar cap justificació.

IGEME, segons correspongui, els facilitarà un formulari d’ús voluntari per a l’exercici de l’esmentat dret.S’adverteix als Alumnes que no és aplicable el dret de desistiment en aquells supòsits en què la normativa aplicable així ho permeti (article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries) sent d’especial rellevància els següents supòsits:- (Article 103 a.) “La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que , una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment. “- (Article 103 m.) “El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment . “Un cop verificat que l’exercici del dret de desistiment de l’Alumne no queda limitat per cap de les excepcions legalment previstes, IGEME procedirà a la devolució de les quantitats abonades pel Alumne en un termini no superior a 14 dies naturals des de la data en què el alumne va notificar la seva intenció de desistir.La devolució s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte designat pel Alumne. En el cas que s’hagués facilitat a l’Alumne material no electrònic, haurà aquest assumir el cost i risc de la devolució del mateix IGEME.

La present disposició no afecta els drets reconeguts amb caràcter imperatiu a l’Alumne per la legislació de consumidors i usuaris aplicable. IGEME no reintegrarà les quantitats abonades en la inscripció a un curs en cap cas. Només a causa de causa mèdica degudament justificada es podrà cancel·lar la totalitat de la inscripció i se li donarà a l’alumne un val sense caducitat per utilitzar en un altre dels nostres plans formatius.

Política d’enviament i devolucions.

Un cop rebuda la quantitat corresponent al producte encarregat, IGEME procedirà a la tramitació de l’enviament amb una agència de transports i el destinatari rebrà la mercaderia en el termini establert a l’apartat BOTIGA.Un cop rebuda la mercaderia el client té un termini de 24 hores per verificar que la comanda està en condicions. Si es detecta qualsevol anomalia el client pot efectuar la devolució del producte amb enviament a càrrec de IGEME.Un cop passat aquest termini no s’admeten reclamacions de cap tipus.Tampoc s’admeten devolucions per cap causa que no sigui que el producte estigui defectuós.

Política de privacitat

Atenent al que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades (LOPD i RLOPD), així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), el Alumne accepta facilitar dades de caràcter personal en donar-se d’alta en el Lloc Web, així com en contractar els cursos i / o activitats oferts en el mateix.Així mateix, el Alumne accepta que aquestes dades siguin incorporades a fitxers de l’associació amb la qual han contractat les activitats o cursos, és a dir IGEME.Les dades de caràcter personal facilitades per l’Alumne seran emprats per a la prestació dels serveis sol·licitats, la correcta identificació dels Alumnes, la remissió de comunicacions comercials sobre cursos i / o activitats, la realització d’estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats i la realització de tasques bàsiques d’administració i seguiment dels cursos, activitats i lloc web.Tots els Alumnes que hagin cedit les seves dades de caràcter personal poden, en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les dades de caràcter personal prèviament subministrats, dirigint una comunicació per escrit, indistintament, a l’adreça física o de correu electrònic de l’associació amb la qual el Alumne ha contractat i els fitxers són objecte del exercicis dels seus drets.

La direcció físiques o de correu electrònic és la següent:

IGEME

info@igeme.es

Carrer Arturo Soria 348, 9ºG

28033 MADRID

IGEME es compromet a no revelar les dades de caràcter personal i assumeixen, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades personals i altra legislació aplicable.

Aplicació de les condicions generals de contractació a subjectes que no gaudeixen de la condició de consumidors i usuaris.

Les presents condicions generals de contractació són aplicables a la contractació amb subjectes que no tinguin la condició de consumidors i usuaris (en endavant, els “Alumnes no consumidors” o, a títol individual, el “Alumne no consumidor”) amb l’excepció de que aquests no comptaran amb el dret de desistiment detallat en la clàusula 7 d’aquest document ni cap altre dret atorgat exclusivament als consumidors en virtut de la normativa aplicable.

Acceptació de les condicions

L’acceptació de les presents condicions generals de contractació comporta que el Alumne o Alumne no consumidor:Ha llegit, entén i comprèn el contingut de les clàusules de les condicions generals de contractació.Que és una persona amb capacitat suficient per contractar en virtut de la seva llei nacional.Que assumeix totes i cadascuna de les obligacions i condicions aquí disposades.Les presents condicions generals de contractació tindran un període de validesa indefinit i seran d’aplicació a totes les contractacions de serveis de formació realitzats a través del lloc web www.igeme.es per l’associació IGEME. IGEME es reserva el dret de modificar unilateralment les presents condicions generals de contractació. Aquesta modificació no alterarà les condicions establertes per a la prestació de serveis de formació prèviament contractats.