Condicions generals de contractació de lInstitut Gordon dEducació Musical.

Parts

Les presents condicions generals de contractació regiran la contractació entre

consumidors i usuaris (d'ara endavant, els “Alumnes” o, a títol individual, l'”Alumne”) i IGEME (Institut Gordon d'Educació Musical Espanya), associació amb domicili social situat al carrer Arturo Soria 348, 9ºG, amb CIF G87513453

Objecte

L'objecte del contracte és el subministrament als Alumnes de formació a través de la

impartició de cursos i/o lorganització dactivitats, presencialment, així com el subministrament del material didàctic precís per al curs i/o activitat contractada.

Procediment de contractació i matriculació

Els serveis de formació a dalt indicats són contractats a través del lloc web

www.igeme.com (d'ara endavant, el Lloc Web) propietat d'IGEME amb domicili social al carrer Arturo Soria 348, 9ºG, amb CIF G87513453

La contractació del curs i/o activitat quedarà perfeccionada un cop hagi quedat

confirmada la recepció de la totalitat del primer import reclamat durant el procés

de matriculació per, segons correspongui, IGEME.

 

Per a qualsevol incidència a la matriculació en cursos a través de la Botiga Virtual, el client haurà de posar-se en contacte amb IGEME a través dels números de telèfons (+34) 644 41 54 52 / (+34) 91 553 55 02 o de la adreça de correu electrònic [email protected].

Oferta de cursos i/o activitats

L'oferta de cursos i/o activitats mostrades al Lloc Web reflecteix la totalitat dels

servicios  ofertados por IGEME  a los Alumnos en sus respectivos territorios y es actualizada con regularidad.

En cas que totes les places d'un curs i/o activitat hagin quedat cobertes

o el curs i/o activitat experimenti qualsevol tipus de contratemps o circumstància que impedeixi el seu inici a les

dates previstes o quedi suspès definitivament, es procedirà a comunicar als alumnes afectats aquestes circumstàncies i

se'ls facilitarà les següents possibilitats perquè escullen aquella que estimin

convenient:

  1. a) La devolució, mitjançant transferència bancària, de la totalitat de les quantitats

abonades per a la participació en aquest curs i/o activitat.

  1. b) La seva inscripció a la llista d'espera per si es produïssin vacants al curs i/o

activitat. Si aquesta vacant no es produís, es procediria a la devolució, mitjançant

transferència bancària, de la totalitat de les quantitats abonades per a la

participació en aquest curs i/o activitat.

  1. c) La seva inscripció preferent a la propera edició d'aquest curs i/o activitat.
  2. d) En cas d'anul·lació per part de l'alumne no es faran devolucions d'imports excepte en cas de malaltia degudament justificada, cas en què se li farà un bo sense caducitat per utilitzar en els nostres plans formatius.

IGEME no es fa responsable en cap cas de despeses de transport o allotjament que les persones inscrites, en casos de suspensió duna activitat, per no arribar al mínim dalumnes necessari o per malaltia del ponent o per qualsevol altra causa de força major.

Les imatges publicades al Lloc Web són meres representacions de conceptes o

imatges comunament associats a la matèria dels cursos i/o activitats

promocionats. Per això, les imatges esmentades no incorporen cap obligació als

contractes celebrats entre els Alumnes i IGEME.

Preu dels cursos i/o activitats i modalitats de pagament

El preu reflectit al Lloc Web per a cada curs i/o activitat conté tots els

conceptes associats a aquest inclòs l'IVA per als serveis prestats per

IGEME.

Els Alumnes seran informats durant el procés de matrícula al Lloc Web i, a

qualsevol cas, abans de contractar el curs i/o activitat de:

– el preu total de la matrícula, així com

– de qualsevol altre concepte que li correspongui abonar durant el procés de

matrícula, o en un moment posterior al mateix, amb motiu del curs i/o activitat

contractada.

Les modalitats de pagament acceptades al Lloc Web són les següents:

– Pagament en línia amb targeta de crèdit/dèbit a través de la passarel·la de pagament.

– Pagament per PayPal (segons la localització geogràfica, es podrà sol·licitar a l'Alumne crear

un compte en aquest mitjà de pagament). Tot cost afegit, serà assumit pel

Alumne.

– Transferència i ingrés bancari.

Atenent a la sensibilitat de les dades necessàries per a les transaccions a dalt

indicades, el Lloc Web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment

acceptades a la indústria, com ara firewalls, procediments de control d'accés i

mecanismes criptogràfics, tot això per evitar l'accés no autoritzat de

dades. Per aconseguir aquests fins, l'Alumne accepta que IGEME., segons correspongui, obtingui dades per a la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Emissió de certificat d'aprofitament

Els alumnes que finalitzin els cursos i/o activitats complint els requisits

prèviament establerts al corresponent programa obtindran un certificat de

aprofitament del dit curs i/o activitat que detallarà, com a mínim, el nombre dhores de formació realitzades.

Los certificados aprovechamiento serán entregados personalmente al terminar el ciclo formativo o en caso necesario serán enviados  a la dirección de correo postal que el Alumno haya indicado en la formalización de su matrícula y registro o la que designe posteriormente a tal efecto.

Dret de desistiment

Els alumnes disposaran d'un termini de 14 dies naturals a comptar de la data de

perfeccionament de la contractació del curs i/o activitat per exercitar el seu dret de

desistiment sense precisar cap justificació. IGEME, segons correspongui, us facilitarà un formulari d'ús voluntari per a l'exercici d'aquest dret.

S'adverteix als alumnes que no serà aplicable el dret de desistiment a

aquells supòsits en què la normativa aplicable així ho permeti (article 103 del Reial

Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós

de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis

complementàries) sent d'especial rellevància els supòsits següents:

– (Article 103 a.) “La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat

completament executat, quan l'execució hagi començat, previ

consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement pel seu

part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat

completament executat per l'empresari, haurà perdut el dret de

desistiment.”

– (Article 103 m.) “El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport

material quan l'execució hagi començat amb el consentiment previ exprés

del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva que en conseqüència

perd el dret de desistiment.”

Un cop verificat que l'exercici del dret de desistiment de l'alumne no queda

limitat per cap de les excepcions legalment previstes, IGEME procedirà a la devolució de les quantitats abonades per l'Alumne en un termini no superior a 14 dies naturals des de la data en què l'Alumne va notificar la intenció de desistir.

La devolució s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte designat pel

Alumne. En cas que s'hagués facilitat a l'alumne material no electrònic,

aquest haurà d'assumir el cost i el risc de la devolució del mateix IGEME.

Aquesta disposició no afecta els drets reconeguts amb caràcter imperatiu al

Alumne per la legislació de consumidors i usuaris aplicable.

IGEME no reintegrarà les quantitats abonades a la inscripció a un curs en cap cas. Només a causa de causa mèdica degudament justificada es podrà cancel·lar la totalitat de la inscripció i se li donarà a l'alumne un val sense caducitat per utilitzar en un altre dels nostres plans formatius.

 

Política d'enviament i devolucions.

Un cop rebuda la quantitat corresponent al producte encarregat, IGEME procedirà a la tramitació de l'enviament amb una agència de transports i el destinatari rebrà la mercaderia en el termini establert a l'apartat BOTIGA.

Un cop rebuda la mercaderia el client té un termini de 24 hores per verificar que la comanda està en condicions. Si es detecta qualsevol anomalia, el client pot efectuar la devolució del producte amb enviament a càrrec de IGEME.

Un cop passat aquest termini no s'admeten reclamacions de cap mena.

Tampoco se admiten devoluciones  por ninguna causa que no sea que el producto esté defectuoso.

 

Política de privadesa

Atenent al que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades

(LOPD i RLOPD), així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de

comerç electrònic (LSSI), l'Alumne accepta facilitar dades de caràcter personal en donar-se

d'alta al Lloc Web, així com en contractar els cursos i/o activitats oferts al

mateix.

Així mateix, l'Alumne accepta que aquestes dades siguin incorporades a fitxers de l'associació

amb què han contractat les activitats o cursos, és a dir IGEME.

Les dades de caràcter personal facilitades per l'Alumne seran utilitzades per a la

prestació dels serveis sol·licitats, la correcta identificació dels Alumnes, la

remissió de comunicacions comercials sobre cursos i/o activitats, la realització de

estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats i la

realització de tasques bàsiques d'administració i seguiment dels cursos, activitats i

Lloc Web.

Tots els alumnes que hagin cedit les dades de caràcter personal poden, en qualsevol

moment, exercir el dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de

les dades de caràcter personal prèviament subministrades, dirigint una comunicació

per escrit, indistintament, a l'adreça física o de correu electrònic de l'associació amb

la que l'Alumne ha contractat i els fitxers del qual són objecte de l'exercici dels seus drets.

L'adreça físiques o de correu electrònic és la següent:

IGEME

[email protected]

Carrer Arturo Soria 348, 9ºG 28033 MADRID

IGEME es compromet a no revelar les dades de caràcter personal i

assumeixen, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades personals i la resta de legislació aplicable.

Aplicació de les condicions generals de contractació a subjectes que no gaudeixen de la condició de consumidors i usuaris.

Aquestes condicions generals de contractació seran aplicables a la contractació

amb subjectes que no tinguin la condició de consumidors i usuaris (d'ara endavant, els

“Alumnes no consumidors” o, a títol individual, l'”Alumne no consumidor”) amb la

llevat que aquests no comptaran amb el dret de desistiment detallat a la

clàusula 7 d'aquest document ni cap altre dret atorgat exclusivament als

consumidors en virtut de la normativa aplicable.

Acceptació de les condicions

L'acceptació de les presents condicions generals de contractació comporta que el

Alumne o Alumne no consumidor:

  1. Ha llegit, entén i comprèn el contingut de les clàusules de les condicions

generals de contractació.

  1. Que és una persona amb prou capacitat per contractar en virtut de la seva llei

nacional.

  1. Que assumeix totes i cadascuna de les obligacions i condicions aquí disposades.

Les presents condicions generals de contractació tindran un període de validesa

indefinit i seran aplicables a totes les contractacions de serveis de formació

realitzats a través del lloc web www.igeme.es per l'associació IGEME.

 

IGEME es reserva el dret

de modificar unilateralment les presents condicions generals de contractació. Aquesta

modificació no alterarà les condicions establertes per a la prestació de serveis de

formació prèviament contractats.

Ingressa al teu compte

Contacte

Estarem encantades de contestar qualsevol dubte que tinguis. Deixa'ns un email o omple el formulari.

Nom
Email
Missatge